Kubelíkova 1224/42,

130 00  Praha 3

IČ: 06269079

 

Home Ostraha PCO Detektivní služby Kontakt

 

     

     

 

 

Fyzická  ostraha objektů

          Ostraha majetku a osob . Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz, cenností či jiného majetku, ochranou osob a vymezených zájmů, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a zpracováním plánů ochrany, provozováním centrálních pultů ochrany.

Základní  povinnosti a práva strážných

- Při narušení střežených objektů nebo hrozícího útoku na bezpečnost osob nebo majetku, provede pracovník ostrahy zákrok s cílem předejít nebo znemožnit tomuto jednání. K tomu je oprávněn použít všech prostředků vymezených zákonem (nutná obrana, krajní nouze). V tomto směru je oprávněn případně zadržet podezřelé osoby a předat je Policii ČR.

- Při použití prostředků proti eventuálnímu pachateli je pracovník ostrahy povinen se vyvarovat jednání, které by mohlo ohrozit životy nebo zdraví třetích osob přítomných zákroku.

Pracovník ostrahy je oprávněn

a) kontrolovat osoby procházející vrátnicí ven nebo vstupující do objektu a kontrolovat jejich zavazadla. Má právo požadovat příslušné doklady ( dod. listy a pod.), má právo nechat vyložit na stůl celý obsah zavazadla.

2.    požadovat vysvětlení od osob, u kterých jsou nalezeny neobvyklé předměty, které nejsou obvyklé nebo jsou v podezření, že ohrožují majetek společnosti. Seznam předmětů, které jsou považovány za neobvyklé, je samostatnou přílohou této Směrnice.

c) prověřit totožnost

4.    pokud si není jistý, kdykoli se dotázat na další postup dispečink PCO A security plus s.r.o., nebo oprávněného pracovníka mandanta

Pracovník ostrahy je povinen

1.    při nástupu do směny převzít hlášení a úkoly z předcházející směny, jaké závady či jiné skutečnosti byly zjištěny, vybavení a inventář vrátnice, klíče, evidenční pomůcky případně zbraně. Potvrdí v knize služeb svým podpisem převzetí

2.    kontrolovat neporušenost pečetí na schránkách pro klíče a jejich celkovou úplnost

3.    seznámit se s operativní situací ve střeženém prostoru a pokynů pro výkon služby

4.    ohlásit převzetí služby na dispečink PCO – A security plus s.r.o.

5.    vést evidenci příchodů a odchodů návštěv

6.    nevpustit do objektu osobu podezřelou z konzumace alkoholu nebo alkohol přenášející a řešit případ s nadřízeným nebo zodpovědnou osobou mandanta smlouvy

7.    provádět kontrolu zaparkovaných vozidel a jejich oprávnění k parkování

8.    kontrolovat prostor vymezený dopravním značením pro zásahová a služební vozidla

9.    oprávněným zaměstnancům vydávat klíče a provést o tomto záznam

10.  při opuštění stanoviště na obchůzku strážný je povinen vyvěsit na strážnici a bránu oznámení

11.  provádět pochůzkovou činnost

12.  chránit svěřený majetek a používat telekomunikační zařízení s šetrností dobrého hospodáře

13.  zamezit pohybu nežádoucích osob a vozidel, kontrola osob a vozidel

14.  kontrolovat neporušenost objektů případně jiných známek poškození areálu

15.  poskytovat informace návštěvám příp. cizím osobám

16.  zabezpečení průkazné evidence /evidence o pohybu osob a vozidel, návštěvní lístky

Pracovník ostrahy má zakázáno

1.    provádět činnost, která snižuje jeho pozornost při výkonu ostrahy ( spát a pod.)

2.    opouštět pracoviště bez vědomí svých nadřízených, pokud to nesouvisí z běžným výkonem služby ostrahy

3.    porušovat zásady bezpečnosti práce

4.    přijímat na své pracoviště návštěvy nepovolaných osob

5.    přejímat a podpisem nebo razítkem potvrzovat převzetí zásilky

6.    porušovat zásady mlčenlivosti o skutečnostech, které se dověděl při výkonu služby a se kterými byl seznámen při systému ostrahy a pod.

 

Namátková ostraha objektu  - patrolovací činnost

     V nepravidelných intervalech najíždění na střežený objekt zařazený do sítě patrolovaných objektů.

     Vysazení bezpečnostních pracovníků na objektu a ponechání dohodnutou dobu s klientem.

     Pachatel neodhadne kdy, kolik hodin a jak dlouho bude ochrana na objektu.

     Kontrola rybářského práva (chovné rybníky, soukromé rybníky) atd.

Pořádková služba pro obce a města

     Asistence zaměstnancům MÚ a OÚ při výkonech.

     Kontrola veřejného pořádku.

     Asistence při preventivních požárních kontrolách.

     Obsluha kamerových systémů, které jsou majetkem města, obce.

     Dohled při akcích pořádaných městem, obcí.

     Kontrola, monitorování černých skládek v katastru města, obce.

     Patrolování města, obce během a po kulturních akcích atd.

Pořadatelská činnost A security plus s.r.o.  a bezpečnostní dozor při banketech a sportovních akcích.

Bezpečnostní pracovníci dbají  na dodržování a kontrolují dodržování veřejného pořádku na sportovních akcích v restauračních provozech, zábavných a dalších provozních prostorách těchto zařízení, zejména:

     Zabraňují vstupu podnapilých osob do zábavných prostor.

     Zabraňují vstupu neoprávněných osob do provozních částí těchto zařízení.

     Ve spolupráci s pracovníkem recepce zabraňují neoprávněnému vstupu do zábavných provozů a sportovišť.

     Dohlížejí na veřejný pořádek v těchto prostorách a činí opatření proti výtržnostem a neslušnému chování v těchto prostorách.

     Dohlížejí na ochranu majetku sportovišť a dalších prostor, včetně osobního majetku, návštěvníků zábavných provozů.

     Zabezpečují ochranu parkovišť v bezprostřední blízkosti sportovišť a zábavných provozů.

     Při zjištění protiprávní činnosti (výtržnost, napadení návštěvníků, krádeže, poškozování majetku apod.) činí opatření ke zjištění a zajištění pachatele a jeho předání orgánům policie, popřípadě městské, obecní policii.

     Při zjištění trestné činnosti (krádeže, ublížení na zdraví apod.) provádějí opatření k zajištění místa činu, zajištění svědků a případná opatření k odvrácení škody do příjezdu orgánů policie plní další úkoly dle pokynů jednatelů společnosti nebo jimi zmocněných osob, např. osobní ochranu významných osob apod.

     Kontrolují aby fanoušci sportovních či kulturních akcí nepřinášely nedovolené předměty (dělbuchy, zbraně a jiné předměty sloužící k narušení akce).

     Provádějí typování kapesních zlodějů a zabraňují jim v jejich činnosti.