Kubelíkova 1224/42,

130 00  Praha 3

IČ: 06269079

 

Home Ostraha PCO Detektivní služby Kontakt

 

     

     

 

 

Detektivní služby -A security plus s.r.o.

             Služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.

        Prověřování obchodních partnerů, tzn. komplexní prověrka obchodního partnera zahrnující prověření a analýzu jeho majetkových poměrů, platební morálky, solventnosti a vytipování jeho slabých stránek. Typickým zájemcem o tyto služby je obchodní společnost, která uzavírá kontrakt s novým klientem a chce eliminovat rizika neseriozního partnera, případně zlepšit pozici při vyjednávání o ceně a podmínkách kontraktu.

        Prověřování vlastního i cizího managementu i jednotlivých osob co do spolehlivosti, pověsti, finančních poměrů, vydíratelnosti apod.

        Zjišťování zaměstnanecké loajality, prověřování dosavadních i budoucích zaměstnanců. Zaměstnanci jsou nepochybně suverénně nejslabší článek firmy a úniky informací a know-how touto cestou jsou poměrně vysoké. Naše služba zahrnuje prověření pověsti, bezúhonosti, zvyklostí, zálib Vašeho zaměstnance, psychologického stavu a jeho majetkových poměrů - je vhodná všude tam, kde jednotlivci disponují velkými potencionálně zneužitelnými pravomocemi.

        Prověřování obchodních uskupení co do jejich image, úmyslů a cílů.

        Získávání informací o konkurenci v ČR i v zahraničí (spolehlivost, platební schopnosti, obchodní styky, image, atd.).

        Činnost ve prospěch pojišťoven nejen na území ČR (podvodné pojistné události, plnění pojišťovacích podmínek, atd.).

        Činnost podle zakázek advokátních, komerčně právních a realitních kanceláří (získávání informací pro jednotlivé kauzy, doručování listin a pod.).

        Odebírání věcí neplaceného leasingu.

        Vyhledávání nežádoucích odposlechů přístroji certifikovanými NBÚ.

        Ochrana proti odposlechům podle příslušných vyhlášek NBÚ.

        Pátrání a spolupráce při pátrání po osobách a zcizených věcech.

        Prověření identity a minulosti osob.

        Poradenská činnost v oblasti detektivních služeb.

Speciální služby

        Služby osobních strážců (na klientovu výzvu jsme schopni téměř okamžitě zajistit zkušené osobní strážce s profesionálním výcvikem případně mluvící anglicky), výcvik osobních strážců apod.

        Přeprava hotovosti a cenin.

        Bezpečnostní doprovody.

        Vypracování bezpečnostních studií.

        Přezkoušení zabezpečení objektů a firem.

        Instalace bezpečnostních systémů na ochranu majetku i osob.

        Montáž elektronických audio-video zařízení (i skrytých) sloužících ke kontrole a ochraně vnitřních prostor kanceláří a různých objektů .

        Pyrotechnická prevence a ochrana osob i objektů.

        Prověrky počítačových sítí, ochrana před nepovolenými vstupy do sítí či jednotlivých počítačů.

        Ochrana proti terorizmu.

 

Na přání klienta zajišťujeme komplexní bezpečnostní služby, včetně ostrahy objektů, požární ochrany, napojení na PCO, apod.

Firemní a ekonomické prověrky

Tato nabídka je určena pro právnické a fyzické osoby, které se pohybují v podnikatelské sféře.

Víme, jak je v dnešní době důležitá vhodná volba jak obchodního partnera, tak zaměstnanců, jejichž  bezúhonnost je garantem úspěšného obchodu či bezchybného chodu Vaší firmy.

Obecně předpokládáme, že mimo jiné, je Vaším cílem minimální rizikovost Vašich obchodů, pracovní tým bezúhonných spolupracovníků, bezpečnost Vaše, Vaší rodiny i firmy a v neposlední řadě i platební morálka Vašich partnerů.

Splnění výše uvedených cílů klade vysoké nároky na výběr obchodních partnerů i zaměstnanců. Tyto a jistě i další otázky jsme okamžitě připraveni s Vámi řešit.

Diskrétně a profesionálně prověříme obchodní partnery, uchazeče o zaměstnání nebo již zaměstnané osoby. Prověříme společnosti, se kterými se chystáte uzavřít obchod.

Odhalování krádeží zaměstnanců na pracovištích, včetně zajišťování důkazních materiálů. Možnost nasazení našeho pracovníka  přímo do firmy.

Služby pro advokátní kanceláře

Vyhledávání důkazních materiálů dle § 89 odstavce 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (novelizace s účinností od 1.1. 2002, nová věta)

„Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout“

Tyto služby jsou určeny zejména v případech, kdy se policii nepodařilo nashromáždit  veškeré dostupné důkazní materiály, nebo v případech, kdy  z  taktických  či jiných důvodů je účelné si takto opatřit a předložit důkazní materiály  vlastními silami a prostředky.

Poradenství

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oblasti trestního řízení jsme schopni nabídnout odbornou konzultaci, provést právní rozbor daného případu, případně  profesionálně a kvalifikovaně zastupovat poškozeného při domožení jeho zákonných práv,

- Poradenství ve věcech trestních i občansko-právních

- Poradenství ve věcech bezpečnosti osob a majetku

- Zároveň jsme schopni působit jako prostředník při styku s orgány činných v TŘ, či občansko-právního řízení při řešení jakéhokoliv problému.

Zmocněnec poškozeného

Převážná většina občanů, kterým vznikla jakýmkoliv způsobem morální újma,újma na zdraví nebo majetku, si není přesně vědoma práv vyplývajících z jejich procesního postavení a proto  není schopna  je plně využít. Rovněž obavy z jednání se státními orgány, jakož i nedostatek času vedou v poslední době mnoho poškozených k tomu, aby se nechali zastupovat zmocněncem.

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oblasti trestního řízení jsme schopni profesionálně a kvalifikovaně zastupovat poškozeného při domožení jeho zákonných práv.

Rodinná problematika

Tato nabídka je určena všem, kteří chtějí mít jistotu, nebo již mají podezření o neupřímném chování svého budoucího nebo již současného životního partnera.

Dále je určena rodičům nezletilých, ale i zletilých dětí, u kterých máte podezření, že žijí nezřízeným životem, nebo páchají trestnou činnost.  

        diskrétní prověření a monitorování pohybu a chování zájmové osoby, včetně jejího okolí.

        psychologický rozbor zájmové osoby

        poradenství v oblasti návykových látek

        poradenství v otázce domácího násilí

Vše probíhá s maximální diskrétností a loajalitou k zadavateli.

Veškeré úkony jsou prováděny přesně dle dohody a potřeb zadavatele.

Zvláštní služby

        Zastoupení v různých životních situacích a zajištění činnosti vedoucí k jejich vyřešení

        Psychologické poradenství pro lidi postižené nepříjemnou životní událostí

        Provedeme za vás jednání či kontakt s osobami, s kterými se z jakéhokoliv důvodu nechcete osobně setkat

        Další speciální služby na základě specifického požadavku klienta

Doručování zásilek - kurýrní služba

Naše firma reaguje na zvýšenou poptávku po doručování různých (převážně písemných) dokumentů. Jelikož mnoho zásilek důležitých pro soudní nebo mimosoudní účely nelze v mnoha případech doručit standardním postupem , je potřeba tuto situaci řešit jiným způsobem.

Nejčastější důvody problémů s nedoručením:

        Úmyslné nepřebírání zásilky (exekuce, dluhy, soudní obsílky atd.)

        Příjemce se nezdržuje v místě doručovací adresy

        Doručovací adresa nebo místo pobytu nejsou odesílateli známy

Jelikož klasické doručovací společnosti (Pošta, PPL, DHL, FedEx, kurýrní služby) nemají možnosti ani prostředky výše uvedené problémy řešit, nabízíme toto komplexní řešení:

        Zjištění skutečného místa pobytu příjemce

        Doručení v kteroukoliv denní i noční hodinu

        Zadokumentování přebrání zásilky (audio, video)

        Zadokumentování formou předávacího protokolu – podpis příjemce, přítomnost a podpisy svědků

        Zadokumentování i v případě odmítnutí přebrání zásilky, za účelem dalších možných právních úkonů.

         Sepsání průvodní zprávy s detailním popisem průběhu doručování, pro případné další použití.

Tuto službu poskytujeme na základě notářsky ověřené plné moci od odesílatele

Spolupráce se zahraničím

Soukromou detektivní činnost může naše soukromá detektivní kancelář či samostatný soukromý detektiv provádět ve všech státech Evropské unie a až na malé výjimky a s jistými problémy i po celém světě. To je, ale v podstatě teoretická hypotéza neboť vlastní činnost je značně složitější.

Zpravidla takováto činnost je vykonávána v součinnosti s tamní tuzemskou soukromou detektivní kanceláří či tamním tuzemským samostatným soukromým detektivem, a to zejména z těchto důvodů :

        Realizace zakázky soukromé detektivní činnosti vyžaduje místní a osobní znalost.

        Samozřejmě zanedbatelné nejsou ani jazykové znalosti.

        Soukromý detektiv z jiného státu než ve kterém provádí  detektivní šetření či realizaci jiných forem, metod a prostředků soukromé (privátní) detektivní činnosti, těžko může očekávat ochotu součinnosti s úředníky a úřady v jiném státě, což do jisté míry platí i o občanech jiného státu.

        Problematická je i tato činnost samostatně bez součinnosti s tamní soukromou detektivní kanceláří či soukromým detektivem z hlediska znalosti tamního právního řádu. Z tohoto pohledu při samostatné realizaci by se zahraniční soukromý detektiv mohl dostat do vážných problémů.

Proto se jeví podstatně výhodnější spolupráce s tamní tuzemskou detektivní kanceláří či tamním tuzemským soukromým detektivem.

Nakonec i soukromí detektivové a soukromé detektivní kanceláře ze zemí Evropské unie i z jiných států světa totéž provádějí (využívají naše tuzemské detektivní kanceláře a soukromé detektivy) u nás.

Podniková bezpečnost

Naše detektivní kancelář A security plus s.r.o. reaguje na zvýšenou poptávku po prověrkách budoucích nebo již stávajících zaměstnanců .

Zákazník si může vybrat z několika druhů bezpečnostní prověrky. Stupeň prověřování je většinou odvislý od pracovního zařazení a pozice zaměstnance ve firmě, jakožto i od druhu a míry  rizika souvisejícího s výkonem jeho funkce.

 

Prověrku tvoří komplex jednotlivých úkonů jako je např. prověrka trestní minulosti, ověření pravdivosti o minulých zaměstnáních včetně zjištění referencí, o vzdělání a praxi v oboru, rodinných poměrech atd. U vyššího stupně přichází na řadu i prověrka pověsti v místě bydliště a prověření rodinných příslušníků. U nejvyššího stupně se již jedná např. o prověření bezdlužnosti nebo o detektivní prověrku, se zaměřením na zjišťování a pozorování volnočasových aktivit. Toto nejnáročnější prověřování je prováděno se zaměřením na zjištění rizika nevhodného okruhu přátel, kontaktních osob z jiných nebo konkurenčních firem, míry požívání alkoholu a drog.  Zároveň se věnuje pozornost veškerým činnostem, které by mohly mít negativní vliv na výkon zaměstnání a finanční situaci prověřovaného (hraní hazardních her, výherních hracích automatů, návštěvy erotických podniků a pod.)

DRUHY PROVĚREK

1 - stupeň

Ověření pravdivosti údajů uvedených v dotazníku, životopisu nebo při  pohovoru, zejména prověření trestní minulosti, ověření minulých zaměstnání včetně referencí, vzdělání a praxe v oboru, prověrka v místě uvedeného bydliště.

2 - stupeň

Zjišťování skutečností, které by mohly přímo či nepřímo ovlivnit chod nebo jméno firmy. Jedná se zejména o způsob trávení volného času, zejména vyloučení či potvrzení rizika spojeného s nadměrným požíváním alkoholických nápojů a drog, hraní hazardních her nebo nezvykle vysokými finančními výdaji. Prověrka může být rozšířena o detektivní činnost zaměřenou na odhalování trestních deliktů, počínaje drobnými krádežemi na pracovišti až po závažnou hospodářskou trestnou činnost.

 

3 - stupeň

Stupeň prověrky „2“ rozšířený o zjišťování okruhu přátel a jiných kontaktních osob, jejichž prostřednictvím by mohlo docházet k úniku informací z firmy nebo jinému poškození podniku. Tato prověrka je spojena s využitím dokumentačních a operativně technických prostředků v rozsahu, který si určuje sám zadavatel.

4 - stupeň

Velice efektivní způsob nasazení našeho pracovníka do firmy. Pracovník je proškolen detektivní kanceláří a vybaven veškerými potřebnými technickými prostředky. Po konkrétním zaúkolování je zaměstnán ve firmě na pozici, odkud monitoruje a dokumentuje případnou trestnou činnost. Rovněž vyhledává a stanovuje veškerá rizika, na základě kterých jsou následně učiněna nezbytná opatření k zamezení trestné nebo jiné nežádoucí činnosti.

5 – stupeň

Prověrka potenciálního obchodního partnera, která může obsahovat jakýkoliv druh nebo kombinaci prověrek používaných u zaměstnanců, uchazečů nebo manažerů. Tyto prověrky jsou rovněž založeny na ověřování údajů, které obchodní partner uvedl při prvotních jednáních. Prověřují se zejména skutečné majetkové poměry, veškeré obchodní aktivity, reference od stávajících nebo bývalých obchodních partnerů, vztahy mezi jednateli, společníky a zaměstnanci, platební morálka, trestní minulost. Zároveň může být zpracována analýza propojení podniku či jeho jednatelů a společníků do jiných obchodních společností.

Většina jednotlivých úkonů přímo navazuje na údaje uvedené v přijímacím dotazníku či v životopise. Některé údaje a potvrzení (opis rejstříku trestů, potvrzení o bezdlužnosti, opisy vysvědčení, apod.) je vhodné z důvodu možnosti zfalšování získávat  prostřednictvím naší firmy na základě plné moci od prověřovaného.

Na zaměstnavateli záleží pouze to, zda upozorní prověřovaného na možnost prověřování jeho osoby nebo zda zvolí prověrku utajovanou. Toto posouzení je záležitostí taktiky a účelu za jakým je prověrka prováděna.

Tyto prověrky jsou v adekvátních intencích  prováděny též u potencionálních nebo stávajících obchodních partnerů a firem.

Analyticko informační a zpravodajské služby

Chcete svým klientům nabídnout skutečně komplexní profesionální služby dle standardů Evropské unie? Setkáváte se v praxi se složitými a rozsáhlými případy, kdy Vám čas nedovolí využít ve prospěch klienta všech dostupných prostředků v legislativních mezích? Chcete se odlišit od konkurence rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb?

Potřebujete získat relevantní informace a důkazní prostředky? Pokud je získáte, jak s nimi dále pracujete? Dokážete je správně vyhodnotit v návaznosti na spisový materiál, přiřadit určitou míru validity a provést analýzu, na jejímž základě se dokážete správně rozhodnout, resp. postupovat v konkrétním případě? Nemáte snad potřebné softwarové vybavení, které je pro vás finančně náročné a postrádáte tým zkušených analytiků a detektivů pro získání relevantních informací, důkazních prostředků a zpracování objektivní případové analýzy?

Ceník

Ceny služeb jsou smluvní a velmi individuálně odvozené dle složitosti a obtížnosti zakázky u. Detektivní činnost je natolik specifická a rozmanitá služba, při které nelze před specifikací konkrétní zakázky zadavatelem určit s naprostou přesností cenovou kategorii služby.

Vždy je nutný osobní kontakt pro dohodnutí podmínek smlouvy nebo objednávky.

A security plus s.r.o. se zaručuje, že nepřekročí předem dohodnutou finanční hranici bez předešlého souhlasu zadavatele.

Orientační sazby za detektivní služby se pohybují kolem 590,- Kč/hod a to dle složitosti a obtížnosti zakázky. V případě užití vozidla 10,- Kč/km. Orientační sazba za jiné služby /jednání na úřadech, konzultace s advokáty atd./ od 300,- Kč/hod.

Sazba za detektivní služby prováděné v zahraničí je 30 €/hod. a 0.5 €/km.

Konzultace případu 1000,- Kč. Dohodnou-li se obě strany o převzetí zakázky, tato fin. částka již není klientovi účtována.

Podniková bezpečnost

Zaměstnavatelé si začínají uvědomovat, že nejlepším způsobem jak snižovat krádeže, agresi a podvody uvnitř podniku je prověřovat minulost potencionálních uchazečů o místo, předtím než je přijmou.

V posledních letech se prosazuje po vzoru Spojených států i v evropských zemích jako součást náboru a kariérního růstu tzv.“pre-employment screening“. Doslovně přeloženo - prověření před zaměstnáním.

Vzhledem k tomu, že v české republice nebyly prováděny žádné průzkumy a studie zkoumající souvislosti mezi špatným výběrem zaměstnanců a  trestnou činností na pracovišti, pokusme se pochopit celý problém na příkladech vyplývajících ze studii prováděných v jiných zemích. Jen člověk s růžovými brýlemi na očích by se mohl domnívat, že situace v naší zemi je jiná a níže uváděné čísla a příklady se budou nějak výrazně lišit od skutečnosti.

Situace ve Spojených státech

 

Podle různých pramenů více než třetina všech uchazečů o zaměstnání ve Spojených státech nejen mírně vylepší svůj životopis, ale přímo zfalšuje údaje v něm uvedené. Výzkumy rovněž potvrdily, že prověřování údajů až v 35 procentech případů odhalilo nějaký stupeň trestního jednání nebo alespoň násilí na pracovišti. Často velmi skrytá trestná činnost a nepoctivé jednání stojí zaměstnavatele ve Spojených státech ročně až 4,2 miliardy dolarů.

Jiné údaje uvádějí, že přes 400 miliard dolarů ztrát firmám ročně působí krádeže nebo defraudace zaměstnanců. Společnosti mnohdy nechtějí takové případy řešit soudní cestou, protože by mohly velmi silně poškodit svoji pověst dokonale řízené společnosti. Ztráty způsobené zaměstnanci přivedou 36 tisíc společností k ukončení činnosti v oboru. Poslední výzkum zaměstnaných lidí odhalil, že 56 procent lže svému nadřízenému, 41 procent připustilo falšování záznamů, 35 procent doznalo, že zaměstnavatele okrádá a 31 procent požívá alkohol anebo drogy. (Jedná se o údaje společností ASI USA a AssessNet rovněž z USA).

 

Specialisté na prověření

 

Ve Spojených státech a dalších zemích tato neutěšená situace vedla k tomu, že vznikly specializované firmy, které pro zaměstnavatele prověřují - zejména u uchazečů o zaměstnání, kteří mají reálnou šanci na přijetí - veškeré podstatné údaje. Takové prověření se však nemusí týkat jen nových uchazečů, ale i stávajících zaměstnanců. Jsou k tomu využívány legální zdroje a v naprosté většině případů se prověrka koná s vědomím a souhlasem uchazeče nebo zaměstnance. Každý si však jistě dovede představit situaci, kdy uchazeč o zajímavé místo odmítne takovou prověrku. Automaticky je diskvalifikován, protože navodí podezření, že má co skrývat.

Jedná se o zásah do osobních práv uchazečů, nebo zaměstnanců? Rozhodně ne. Zaměstnavatel je striktně zavázán neposkytnout žádné údaje třetí straně. Navíc je takové prověření ochranou obou stran. Vyvarují se tak zklamání v pozdější době a také zbytečným finančním ztrátám. Každý vztah - pracovně právní nevyjímaje - se musí budovat na vzájemné důvěře a otevřené informovanosti.

 

Co se zatajuje:

        Některá předchozí městnání

        Bankrot

        Obvinění a soudní rozsudky

        Daňové problémy

        Minulé kriminální problémy

        Důvod, proč byla dána výpověď

        Řízení auta v opilosti

        Zadlužení

        Úzké vztahy s organizovaným zločinem

        Složité rodinné vztahy

Vztah personální práce a výsledků firmy

 

Téměř každý manažer, který prošel základním kursem řízení nebo má alespoň řídicí zkušenosti, odpoví bez váhání na otázku, co patří k největšímu bohatství jeho firmy - lidé. Tím ale jeho uvědomění si významu lidských zdrojů často končí. Zkušenosti z tak vyspělé ekonomiky, jako má Velká Britanie, potvrzují, že naprostá většina manažerů nevidí přímou spojitost mezi personální prací, resp. řízením lidských zdrojů, a konečným výsledkem společnosti.

Ukáže-li se po čase, že volba pracovníka byla mylná, protože nemá potřebné vzdělání či jeho osobnostní charakteristika je zcela jiná, než se zdálo při interview, rozchod je vždy drahý. Nejen proto, že může přicházet v úvahu určitá finanční kompenzace, ale především proto, že není po nějaký čas obsazena pozice, která obsazena být měla, a špatná volba může mít dopad na celý pracovní tým i na autoritu vedoucího pracovníka. Je tu i ztráta investovaného času, vynaložené administrativní úsilí a možné ohrožení image firmy. To jsou momenty, které lze těžko přesně kvantifikovat, ale které mají, mnohdy značný dopad na konečný výsledek firmy.

 

Jaký je stav v Česku?

 

Praxe personálních manažerů říká, že se "úpravy" životopisů objevují stále více. Potvrzují to i zkušenosti společností, které se zabývají hledáním a výběrem vedoucích pracovníků. Nejčastěji se objevují nepravdivé údaje o vzdělání, znalostech cizích jazyků, trestní minulosti, počítačové gramotnosti a důvodech odchodu z předchozích zaměstnání.

K eliminování rizik u posledně jmenované položky mají sloužit reference. Skutečnost je však taková, že se velmi často liší reference písemná od reference ústní, byť jsou obě podány jedním a týmž člověkem. Situace v Česku tedy jednoznačně potvrzuje nutnost zevrubného prověřování každého přijímaného pracovníka i pracovníka, který je v rámci firmy povyšován do některé zásadní pozice a zatím žádným prověřením neprošel.

Známý je případ, kdy jedna americká firma vstoupila do velké české společnosti. V jejím čele stál zkušený generální ředitel. Ten se v průběhu tzv. due dilligence, tj. prověřování všech aspektů společnosti, dozvěděl, že se na něj někdo vyptával v domě, kde bydlí. Obrátil se na svého nového zaměstnavatele a ten mu potvrdil, že to bylo prověřování jeho osoby.

Přehnané? Jistě u nás nezvyklé, ale v dotyčném řediteli to jenom posílilo vědomí, jak vážně přistupuje jeho zaměstnavatel k personálním otázkám a stalo se pro něj další motivací, aby uspěl.

Je známou pravdou, že při interview si často vybíráme nikoliv nejlepšího kandidáta, ale toho, kdo je nejlepší při interview a kdo se nejvíce blíží představě vybírajícího o novém spolupracovníkovi. Důležité jsou však výsledky, a proto je nutné vybrat člověka schopného nejlépe zvládnout stanovené cíle. Ne toho, kdo má nejlépe naučené odpovědi na standardní otázky.

Skutečné prověřování zaměstnanců však zatím v České republice rozvinuté není. Přesto se na trhu už objevují produkty, které při dodržovaní obecných standardů takového prověřování, jako jsou objektivita informací, jejich důvěryhodnost, rychlost zpracování, absolutní důvěrnost, striktní legálnost a garance kvality servisu, jsou schopné splnit to, co by mělo takové prověření přinést. Totiž, snížit na minimum rizika spojená s přijetím nového pracovníka, či povýšení stávajícího pracovníka, a tak šetřit zadavateli náklady.

Jakákoliv prověrka, byť sebekvalitnější, však nesejme ze zadavatele zodpovědnost za konečné rozhodnutí. Ale činit rozhodnutí se znalostí všech okolností je vždy snazší a přesnější, než skok do tmy.

 

Ohrožení existence firmy:  nebezpečí přichází zevnitř

 

Uvnitř samotné firmy existuje mnoho slabých míst, které mohou využít zaměstnanci či vrcholový management k podvodnému jednání. Víte, kde jsou nejčastější oblasti jako stavěné pro podvodné jednání a jak lze takové slabiny odstranit?

Pokud si majitel některé firmy myslí, že jeho firmu nikdo nepoškozuje zevnitř, tak si pravděpodobně pouze nasazuje růžové brýle a chlácholí se iluzí, že jeho se takové věci netýkají. Realita bývá ovšem jiná a úspěšný vlastník firmy dokáže podvodné jednání ze strany zaměstnanců alespoň snížit na minimum, které nemá žádný zásadní dopad na hospodaření firmy.

 

Kancelářskou zpronevěrou to začíná, vrcholem jsou nevýhodné smlouvy

 

Podvodem se rozumí záměrné jednání jedné nebo více osob pověřených řízením, zaměstnanců nebo třetích stran, vyžadující použití klamu k získání nespravedlivé nebo nezákonné výhody.

Těmi nejčastějšími a díky bohu nejméně závažnými způsoby podvodného jednání ze strany zaměstnanců vůči zaměstnavateli je drobná majetková zpronevěra. Zcela určitě ji neprovádí všichni zaměstnanci, avšak někteří jedinci na ni žaludek mají. Jde o takové věci jako je zpronevěra kancelářských potřeb, režijního materiálu, podvody s pohonnými hmotami do služebních aut, fiktivní služební cesty ve snaze získání stravného atd. Na druhé straně navzdory její četnosti tato drobná zpronevěra zpravidla nemá na hospodaření podniku fatální účinky, a tudíž ji majitelé firem nijak dramaticky nepotírají a v určitých mezích se s ní smiřují.

Horší formou majetkové zpronevěry již je odcizování oběžných aktiv (zásob) ze strany zaměstnanců. Zde již jde zpravidla o záležitosti s obrovským finančním dopadem, které mohou firmu přinejmenším výrazně poškodit, ne-li dokonce položit na lopatky. Kupříkladu může jít o zpronevěru hotových výrobků či zpeněžitelného odpadu, které podvod páchající zaměstnanci jednoduše prodají sami.

Dalším druhem podvodného jednání s vysokým stupněm nebezpečnosti je nesprávně vedené účetnictví se záměrem oklamat vlastníka firmy. Nejčastěji jde o záměrné uvádění nesprávných částek do výkazů, falšování dokumentů a záměrné potlačení kontrol na odhalení takových praktik. Tohoto druhu podvodu se nejčastěji dopouští vyšší a střední management, který má zájem na optickém zlepšování výsledků svojí práce.

Nejhůře odhalitelnou formou podvodného jednání s vysokým stupněm nebezpečnosti je sjednávání nevýhodných smluv. Zde mají největší prostor k takovému jednání pracovníci nákupu a prodeje. Všichni cítíme, že pracovníci nákupu by měli usilovat o co možná nejvýhodnější nákupní podmínky (především nízká cena, rychlost dodávky, platební podmínky) a pracovníci prodeje by naopak měli prodávat za ceny co možná nejvyšší.

Podvodné jednání zde spočívá v tom, že tito pracovníci záměrně sjednávají méně výhodné podmínky než dosažitelné na trhu a za to dostávají od svého smluvního partnera nejrůznější formy odměn (zájezd do zahraničí, peníze apod.). Odhalení ze strany majitele je skutečně velmi obtížné, neboť firma denně realizuje desítky či stovky operací tohoto druhu a odlišit „zdravé“ obchodní transakce od těch „nekalých“ lze velmi obtížně.